Cũng theo nghị định này, nội dung huấn luyện bảo đảm an toàn lao động cho những nhóm đối tượng người dùng cũng tồn tại một số thay đổi:


1. Nội dung huấn luyện nhóm 1

 • Hệ thống cơ chế, điều khoản về đảm bảo, vệ sinh lao động;theo nội dung huấn luyện an toàn theo nghị định 44 http://huanluyenantoanlaodong.edu.vn...-nghi-dinh-44/
 • Nhiệm vụ công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức thực thi bộ máy, quản trị và thực hiện quy chế về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định nghĩa vụ & giao quyền lợi về công tác làm việc bảo đảm, vệ sinh lao động; kiến thức căn bản về vấn đề gian nan, có hại, phương án phòng ngừa, cải thiện điều kiện kèm theo lao động; văn hóa bảo đảm an toàn trong chế tạo, kinh doanh.


2. Huấn luyện nhóm 2

 • Mạng lưới hệ thống chế độ, luật pháp về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;
 • Nhiệm vụ công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động: tổ chức triển khai bộ máy, quản trị & triển khai quy định về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình tiến độ, phương án đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; phân định trách nhiệm và giao quyền lợi về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
 • Nội dung huấn luyện và đào tạo chuyên ngành: kiến thức và kỹ năng tổ hợp về máy, các loại thiết bị, vật liệu, chất nảy sinh vấn đề hiểm nguy, có hại; tiến trình thao tác đảm bảo an toàn với máy, thiết bị, vật liệu, chất có nhu yếu nghiêm ngặt về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.


3. Đào tạo huấn luyện nhóm 3

 • Mạng lưới hệ thống cơ chế, điều khoản về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;
 • Kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động: cơ chế, chính sách về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức căn bản về vấn đề hiểm nguy, có hại tại nơi thao tác làm việc và giải pháp cải thiện điều kiện kèm theo lao động; tính năng, trách nhiệm của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
 • Nội dung giảng dạy chuyên ngành: kiến thức tổng hợp về máy, các loại thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và giải pháp nghiên cứu và phân tích, thẩm định, cai trị không may liên quan đến công việc có yêu cầu ngặt nghèo về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện và giảng dạy đang làm; quy trình thao tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động;theo quy định mới của nội dung huấn luyện an toàn theo nghị định 44 http://huanluyenantoanlaodong.edu.vn...-nghi-dinh-44/4. Huấn luyện nhóm 4

 • Kiến thức và kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động: Quyền và nghĩa vụ của quý khách hàng lao động, người lao động; chế độ, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với những người lao động;
 • Huấn luyện & đào tạo ngay tại tại nơi làm việc: quá trình thao tác làm việc & yêu cầu chi tiết cụ thể về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi thao tác làm việc.


5. Đào tạo huấn luyện nhóm 5

 • Huấn luyện và giảng dạy cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động: yếu tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức triển khai quan trắc môi trường thiên nhiên lao động để thẩm định vấn đề có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc; những bệnh công việc và nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống;


6. Nội dung huấn luyện nhóm 6

 • Người lao động tham gia mạng lưới đảm bảo, vệ sinh viên ngoài nội dung đào tạo và giảng dạy bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo quy chế còn được đào tạo bổ trợ về khả năng và cách thức hoạt động vui chơi của bảo đảm, vệ sinh sinh viên.theo quy định mới của nội dung huấn luyện an toàn theo nghị định 44 http://huanluyenantoanlaodong.edu.vn...-nghi-dinh-44/